ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ......

นางสุวรีย์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการสำนัก

 
  ข่าวกิจกรรม
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือ ที่ พม๐๒๐๕/ว วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘๒๘๖๑ เรื่องการเสนอชื่อผู้ปฏิบัตงานที่มีผลดีงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ (๒๖ พ.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ กคค/ว๐๓๐๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผุ้นำการเปลี่ยนแปลง (๑๘ พ.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๔/ว๑๑๙๓ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอให้บ้านพักเด็กและครอบครัว ส่งข้อมูลผู้รับบริการในรอบ ๖ เดือน ฯ (กรมกิจเด็กและเยาวชน (๑๔ พ.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๔/๑๑๕๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ จากกรณี กรมบัญชีกลางยังไม่พิจารณาอนุมัติหน่วยเบิกจ่าย โดยขอให้หน่วยงานบ้านพักเด็กฯ ดำเนินการ ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ (กรมกิจเด็กและเยาวชน (๑๔ พ.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ กคค / ว๐๒๔๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องดำเนินการแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มฯ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (๖ พ.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (๒๔ เม.ย.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมกิจการผู้สูงอายุ (๒๔ เม.ย.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน (๒๔ เม.ย.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/๙๕๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการมอบหมายงานและรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๒๓ เม.ย.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๖๐๓.๔/๖๑๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องขอให้ส่งคืนสมุดใบเสร็จรับเงิน (๒๓ เม.ย.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๕/ว ๘๕๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องเร่งรัดหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดดำเนินการส่งแบบรายงาน สรก.๕๘-๑ (๒๐ เม.ย.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๘๐๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอให้นำส่งคืนเงินทดรองราชการ (๒๔ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๗๘๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในช่วงตัดโอนภารกิจฯ (๒๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๗๘๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการจัดทำข้อมูลรายละเอียดและยอดรวมการรับจ่ายเงินหรือสินทรัพย์ฯ (๒๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๗๘๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องขอซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการโอนทรัพย์สินระหว่างกรมฯ (๒๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๑๙ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (๒๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
โอนเงินงบบุคลากร และงบดำเนินงาน (พนักงานราชการ)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๒๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว๑๙๑๗ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการประชุมวิชาญการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศฯ (๑๖ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๖๘๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโลล่า (๑๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๖๘๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๑ ฯ (๑๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๖๘๕ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องประเมินประประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำฯ (๑๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๖๔๕ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้ประสบปัญหาของบ้านพักเด็กฯ"(๑๒ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖/ว๒๖๕๙ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ฯ (๑๑ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๕๙๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๖.๒ (สถานคุ้มครองฯ) (๑๐ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๕๙๓ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๖.๒ (บ้านพักเด็กฯ) (๑๐ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๔๖๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการฯ (๑๐ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๕๗๓ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งขอให้ชำระหนี้เงินยืม (๙ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๕๕๖  ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย (๙ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๑๕๕๔  ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ (๖ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๕๐๑  ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๖ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๔๒๗  ลงวันที่ ๓ มีนาคม์ ๒๕๕๘ เรื่องแจ้งรายชื่อทีมสหวิชาชีพในจังหวัด (๓ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๓๐๑  ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องข้อสั่งการประชุม ศปก.พม.ฯ (๒ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๒๐๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องเตรียมความพร้อมในการโอนข้อมูลทางบัญชีฯ (๒ มี.ค.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๒๒๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเหฺ็นฯ (๒๗ ก.พ.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๑๗๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผุ้ประสบปัญหาของบ้านพักเด็กฯ รุ่นที่ ๓ "(๒๖ ก.พ.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๑๗๗  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผุ้ประสบปัญหาของบ้านพักเด็กฯ รุ่นที่ ๒ "(๒๖ ก.พ.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๑๖๓  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องดำเนินกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน (๕ส.) (๒๕ ก.พ.๕๘) รายละเอียด  
ประกาศสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เรื่องผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (๒๕ ก.พ.๕๘) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๑๘๖๓  ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน (๑๙ ก.พ.๕๘)  แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๑๗๘๖  ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องโครงการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน (๑๖ก.พ.๕๘) รายละเอียด  
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานบ้านพักเด็กและครอบครัว รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๒๐๗/๒๒๕๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องความร่วมมือด้านผุ้เชี่ยวชาญของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (16 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๑๗๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ (16 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๒๒/๙๓๓๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ฯ (13 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ ๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ (4 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๒/๐๙๖  ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องการติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นกรณีเร่งด่วนฯ (3 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๙๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชำระหนี้ของกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาฯ (3 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๙๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องร่วมเป็นเกียรติในการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ ฯ(3 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องรายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (2 ก.พ.58) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๗/ว๑๔๐๘๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ "เพิ่มต้นทุนชีวิตพ่อแม่วัยรุ่น "(2 ก.พ.58) รายละเอียด  
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดระเบียบขอทาน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๐๙๙๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๐๙๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๙/๖๒๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องเปิดรับสมัครรองเลขาอธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๙๒๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องการซักซ้อมหน่วยงานที่เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับคนขอทานฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๐๐๘๐๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๐๐๗๔๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องขอความร่วมมือส่งข้อมูลฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องขอความร่วมมือเช็คครุภัณฑ์ตัดโอนทรัพย์สินตามการปรับปรุงโครงสร้าง รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๘๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องกฏบตรการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๗๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องขอความร่วมมือส่งแบบประเมิน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้ประสบปัญหาฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวที่มีศูนย์พักพิงสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๐๐๔๔๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องจัดทำข้อมูลตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๐๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๐๐๒๒๐ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรายงานผลการลงเยี่ยมบ้าและติดตามผลครอบครัวเพื่อเป็นของขวัญประาชนฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๐๖๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องขอความร่วมมือพิจารณารายละเอียการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๖๘๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชารพลเรือสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๐๐๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องรายงาผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ ตาม พรบ. คุ้มครอผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ฯรายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญเข้่าร่วมโครงการพ่อแม่คุณภาพ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๐.๓/๖๑๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๗๙๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว (รุ่นที่ ๒) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๗๙๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว (รุ่นที่ ๑) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๖๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องสำเนาคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงของมนุษย์ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๖๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องสำเนาคำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงของมนุษย์ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องสำรวจจำนวนพนักงาราชการในสังกัดทั้งหมด  ที่มีความประสงคืขอซื้ออิทรธนูอ่อน ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๖๑๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญสัมมนาเรื่อง "การเสริมพลังการขบัเลื่อการดำเนินงานของกร. พมฯ" รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งแนวทางการติดตามกำกับเร่งรัดเบิกจ่าย รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๓๓๒๘ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการพ่อแม่คุณภาพ ฯรายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๕/ว ๑๖๓๖๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องหลักเกณฑ์การคำวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๓๑๓๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการเดำเนินงานผลการเบิกจ่ายฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๓๐๗๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่" รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว ๘๘๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๗๗๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๗๗๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมระบบสารสนเทศ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๐๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือสั่งซื้อการ์ด ส.ค.ส.ปี ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๖๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามผลครอบครัวเพื่อเป็นของขวัญประชาชน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๑๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กร.พม. (๗.๔.๙) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรม "หลักการเขียนหนังสือราชการฯ" รายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๔๙๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๔๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๘๔๑๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมข้อพึงระวังปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีฯ รายละเอียด  
 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิปัติราชการแทน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๒๒๔๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการใช้ดุลยพินิจตามคำสั่งมอบอำนาจ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๘/ว.๒๑๘  ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว ๑๑๙๓๖   ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ความอนุเคราะห์ไปอบรมเทศในหน่วยงาน พม.  รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๑๒๓  ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการบันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๔๘๘  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๒๐๕๑  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการสมัคเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๙๓๘  ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการโครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๓๔  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมโครงการฝึกอบรม "การให้ความรู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ " รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๘๒  ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องคุณสมบัติและการคัดเลือกผู้เข้ารับอบรมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ ๕ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๒๖  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่องคำขอตั้งงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๘๒๗  ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด สปป. รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๗  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๖  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อล่วง รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๕  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๔  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์์ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๓  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๙๓  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร้วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๙๖  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางในการศึกษาดูงานของบุคลากรและผู้รับบริการฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๖๓๒  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการในระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๕๙๑  ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือหนวยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลหน่วยงาน(ตามแบบฟอร์มที่แนบ) รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๒๘๑  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดสรรงบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๔๘๘  ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด  แก้ไขเพิ่มเติม  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๒๘๑  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำรายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๒๑๖  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนในระบบสารสนเทศฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๒๑๕  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๑๕๖  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งข้อมูลเพื่อบันทึกในสมุดบันทึกกระทรวงฯ ปี ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๑๑๔๓  ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการทบทวนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว ๒๕๕๘ รายละเอียด  
โอนเงินงบบุคลากร และงบดำเนินงาน (พนักงานราชการ) งบประมาณปี ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว.๑๑๐๐๓  ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติให้ทั่วถึง รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๓/ว.๑๐๘๘๕  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเสริมความรู้ในการปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๗/ว.๑๐๓๓๔  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องสำรวจข้อมูลจิตอาสาสำหรับเด็กเยาวชนฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๗๕๗  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๗๐๓  ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องดำเนินการตามข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว๖๙๘๕  ลงวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๗ เรื่องวัดบุคาสามัคคีธรรมขอรับความอนุเคราะห์บริจาคที่เลิกใช้งาน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๐๖๒๙  ลงวันที่ ๖ ตุลาคม   ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการโครงการ "สร้างจิตอาสา พัฒนาคุณค่านักเรียนทุนพระราชทานฯ"  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๐๕๓๔  ลงวันที่ ๓ ตุลาคม   ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดการรายงานการใช้พลังงาน ในระบบ www.e-report.energy.go.th  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๘๐   ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องรายงานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ส่งมาให้ดูแลตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๔๓๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องการสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๓๐๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๑๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๐๗๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๐๐๗๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (ตำแหน่งที่ ๒ ) รายละเอียด  
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม (ตำแหน่งที่ ๑ ) รายละเอียด  
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ ๒ ) รายละเอียด  
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ตำแหน่งที่ ๑ ) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๙๘๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการช่วยเหลือและรายงานผลการดำเนินงานกรณีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน **แบบฟอร์มมีการแก้ไข** รายละเอียด  
PowerPointข้อมูลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ติดตาม พัฒนา นำพาสปป. สู่ปี ๒๕๕๘ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว๙๗๔๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการคัดเลือกหน่วยงาน พม. ที่มีผลเป็นเลิศฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว๙๗๒๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจิตอาสา รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว๘๕๖๔  ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องให้หน่วยงานดำเนินงานตามคู่มือกระบวนงาน "รับและจัดสรรทรัพยากร" รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๗๒๐  ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการงาน และการวางแผนการดำเนินงาน ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๔๔๓  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๓๙๑  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องกรุณาส่งแบบประเมินหลังการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๓๙๐  ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องกรุณาส่งแบบประเมินหลังการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๓๙๕  ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายหมายเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๖๒๔๕  ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องสอบถามความประสงค์ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการพัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัปัตตานี รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๓๒๔  ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการบันทึกแผนความต้องการงบลงทุน ๕ ปี ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๒๙๔  ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องสอบถามการฝึกงานของนักสังคมสงเคราะห์ในหน่วยงาน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๑๖๖  ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับโล่ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๐๓๒  ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "ติดตาม พัฒนานำพาสปป. สู่ปี ๒๕๕๘ "รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๐๓๓  ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องการส่งหลักฐานการขอรับเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๙๑๔  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องทบทวนกรอบจำนวนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๗๐๓  ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องประกาศรับจดแจ้งลงทะเบียนบุคคลผู้ตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๗๓๑  ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๖๕๙  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการส่งใช้เงินยืมหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๖๗๖  ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งพนักงานราชการให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๖๗๓  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องส่งประกวดภาพถ่าย พส. ร่วมพลังรักษาประเทศไทย รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๖๕๑  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องตอบแบบสำรวจการทบทวนปัจจัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพส. รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๕๙๕  ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เติมพลังศรัทธา พส."  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๘๖๕  ลงวันที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแบบสำรวจข้อมูลสำหรับผู้ใช้ระบบ OSCC Application  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๔๑๑  ลงวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือในการงานของมูลนิธิเอสไอวี (ประเทศไทย) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๒๐๗  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการและแบบรายงานการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๗๙๗๔  ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒ (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๗๙๗๖  ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างปรำจำ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๒๗๕  ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๘๒๐๓  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๘๒๐๔  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง พส.ร่วมพลังรักประเทศไทยฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๘๒๐๐  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องการบันทึกแผนความต้องการงบลงทุน แบบสำรวจรายจ่ายประจำขั้นต่ำฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๘๑๘๗  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
โอนเงินงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ( พนักงานราชการ ) งบประมาณปี ๒๕๕๗ รายละเอียด     
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๗๑๔๙  ลงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๔๘๔  ลงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ  รายละเอียด (แก้ไข)  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๖๗๑  ลงวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องขออนุญาตให้ที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมฯ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๔๘๔  ลงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๙๖๔  ลงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว รุ่นที่ ๒ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๙๖๓  ลงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว รุ่นที่ ๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/๖๔๓๗  ลงวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการกำหนดกระบวนการรับและจัดสรรทรัพยากรบริจาค  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๔๕๕  ลงวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๘๔๙  ลงวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ รุ่นที่ ๓  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๘๕๐  ลงวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้ใช้บริการฯ รุ่นที่ ๒  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๔๔๒  ลงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมโครงการครอบครัวผูกพันฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๔๔๒  ลงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมโครงการครอบครัวผูกพันฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๒๖๙  ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดการรายงานการใช้พลังงาน  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๒๖๐  ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องรายงานการใช้ระบบรับและการจัดสรรทรัพยากรบริจาค  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๒๐๑  ลงวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๕/ว๖๓๗๓  ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๒๗๒  ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group ลงลึกเข้าถึงเพื่องานการเงินและพัสดุ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๒๗๑  ลงวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ Club เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๑๒๘  ลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องข้อสั่งการขออธิบดีกรม พส.รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๑๒๔  ลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ด้วยไมตรี รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๑๒๖  ลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report .ในระบบ GFMIS รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๗๑๒๗   ลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๑๓๗  ลงวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมโครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ด้วยไมตรี รายละเอียด (แก้ไข)  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๙๑๖  ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้อยู่ในอุปการของสถานสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๙๑๙  ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือเข้าร่วมประชุมงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธ์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๙๐๔  ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๙๐๔  ลงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชาสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๘/๑๓๒๓  ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการพัฒนาบุคคลากร พม. สู่อาเซียน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๖๑๗๒  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขออนุมัติหลักการโครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๖๔๑  ลงวันที่ ๗ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน ๑๓๐๐ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/๕๙๙๑  ลงวันที่ ๔ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือหน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๕๑๘  ลงวันที่ ๒ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๕๑๗  ลงวันที่ ๒ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดูแลผู้ใช้บริการตามหลักประเพณี วัฒนธรรม ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๔๕๕  ลงวันที่ ๑ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๕๒๑  ลงวันที่ ๒ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๔๓๗  ลงวันที่ ๑ กรกรฏาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๖๓๖๒  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๓๖๖  ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องรายงานสรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อขับเคลื่อนแนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๓๐๙  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (สถานคุ้มครอง ) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๓๐๗  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (บ้านพักเด็ก) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๐๔๑  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๑๖๗  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๑๗๘  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องจัดทำคำของบประมาณโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๑๗๓  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอสำรวจความต้องการงบประมาณปี ๒๕๕๗ ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๐๓๑  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๐๙๑  ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๗" รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๐๘๓  ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการโครงการสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๘๗๒  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือเปิดบัญชีธนาคารเงินทดลองราชการ รายละเอียด  
ตัวอย่างการขออนุมัติจ้างและบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๗๘๖  ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งการใช้งาน E-mail adress ของหน่วยงาน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๗๘๗  ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องรายงานผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๕๖๑  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องสำรวจขอจัดตั้งเป็นหน่วยเบิกจ่าย รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๕๔๙  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (หากมีข้อสงสัย โทร. ๐-๙๐๖๔-๖๙๐๖๒) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๕๔๓  ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ส่งสำเนาขออนุมัติจ้างและบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๔๕๖  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องกำหนดเกณฑ์ประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๓๗๘  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องจัดส่งรายชื่อนักสังคมสงเคราะห์หรือผูู้ปฏิบัตงานด้านสังคมสงเคราะห์ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๔๒๕  ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๕๓๖๑  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องความร่วมมือจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗   รายละเอียด  
โอนเงินงบบุคลากร และงบดำเนินงาน (พนักงานราชการ) งบประมาณปี ๒๕๕๗ (กรุณาโหลดเฉพาะบ้านฯตนเอง บ้านฯละ 2 แผ่น )  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๕๑๑๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๓๒๐๕  ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แบบประเมินพนักงานราชการครั้งที่ ๑   รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๗๓๒  ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๗ รอบ ๒ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว๒๙๙๗  ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งเวียนคำสั่ง (สสว.) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๔๘๒๘  ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอยกเลิกหนังสือขอความร่วมมือจัดงานวันรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๔๘๒๗  ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอยกเลิกหนังสือขอความร่วมมือจัดงานวันรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (สถานคุ้มครอง) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๔๖๖๓  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำรับรอง ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๔๖๖๑  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการคัดเเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๔๖๖๖  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๗ (สถานคุ้มครองฯ)รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๔๖๖๖  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๔๔๙๘  ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของภาคธุรกิจฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๔๔๙๗  ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รายละเอียด  
โหลดเอกสารกาประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสปป (๑๔-๑๗ พ.ค.๕๗)  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว ๓๖๙๒   ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเชิญเข้าร่วมงานวันปกรณ์ ๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๔๒๐๖   ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๔๑๒๙  ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสปป.  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๔๑๒๘  ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๒๕๗๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องขออนุมัติหลักการโครงการจิตอาสาฯ ( "สำหรับศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน๓๔ เขต )  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๓๖๘๓  ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๓๗๔๖  ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๓๗๙๘  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดการคีย์ข้อมูลตามมาตรการประหยัดพลังงานฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๓๗๙๙  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องจัดทำข้อมูลรายละเอียดและยอดรวมการรับจ่ายเงินฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๓๖๖๓  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๓๓๕๒  ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องกรุณาส่งแบบสรุปข้อมูลบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว ๒๙๖๔   ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดีและนิทรรศการฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๓๑๘๒  ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด  
วิธีการเข้าระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๓๐๔๓  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๓๐๔๒  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๒๙๔๐  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องกรุณาส่งข้อมูลการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๒๓๙๕   ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๒๙๒   ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานผลโดยใชแบบรายงาน สรก. ๕๗-๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๒๒๐๘   ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๙๙๙   ลงวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องตรวจสอบรายชื่อข้าราชการซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๙๙๘   ลงวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี  รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๔/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าปฎิบัติราชการแทนอธิบดี รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๕/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฎิบัติราชการ
แทนอธิบดี รายละเอียด
 
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๖/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี  (ส่วนกลาง)  รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๗/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินการคลัง  รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๘/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  รายละเอียด  
ตารางสรุปเปรียบเทียบการมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี  รายละเอียด  
บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๗๒๙   ลงวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาดชุมนุมทาง
การเมืองฯ  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๑๑   ลงวันที่ ๑๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินตนเองตามมาตราฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/๕๖๕   ลงวันที่ ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๔/๘๓๙   ลงวันที่ ๒๔ มกราคม   ๒๕๕๗ เรื่องโครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๘๐   ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องรายงานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ส่งมาให้ดูแลตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๘๓   ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องขอให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๔๖   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๙๒   ลงวันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตราฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบคัว  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๔๖   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแบบการประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว๕๔๒   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการสนับสนุนสถานที่การเลือกตั่ง  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๓๗   ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ส่งประมาณการค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๘๒   ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๓๘๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพ่อแม่มืออาชีพ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
บ้านพักเด็กฯ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๔๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๗๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พ่อแม่มือใหม่ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๐๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการประเมินเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการประเมินเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๕๖ เรื่องการดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๒๓  ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๒๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร พม. สู่อาเซียน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๒๑๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องจัดส่งข้อมูลตรวจสอบและแจ้งที่อยู่หน่วยงานและส่งภาพถ่ายหัวหน้าฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๑๖๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสับคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา รุ่นที่ ๔ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๑๒๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานการเงินฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๙๔๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งข้อสั่งการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/๑๑๙๐๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องมารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๖๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๘๙๑  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูุตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๗  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการปฏิบัติให้เข้ารับบริการชั่วคราวใน
กลุ่มเด็กชายอายุ ๑๒-๑๘ ปี ฯ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๖  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการอบรม
วิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๕  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๔  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการ
ให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อง  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๓  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการศิลปะบำบัดเติมใจสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๒  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๗  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๑๕  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งเอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี
๒๕๕๗ (งบลงทุน)   รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๑๔  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งเอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี
๒๕๕๗ (งบดำเนินงาน)   รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๐  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องสรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรม ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  
รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๘/ว๒๕๒  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องกำหนดจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์เด็กและสวัสดิภาพเด็ก  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัตติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๗๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องมารดาข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัตติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/๑๔๒๕๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๑๓๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของภาคธุรกิจฯ (CSR) ายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๕/ว๑๓๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม ยละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานผู้รับบริการ รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๗๑๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด   
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๐๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเปลี่ยนวันส่งคำขอคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๘ (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
                                                                                                ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด.... 
เอกสารเผยแพร่  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๔๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด   รายละเอียด 
  สรุปผลความพึงพอใจ การปรับปรุงการให้บริการ
 
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราการ  ประจำปี ๒  รายละเอียด    
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการทบทวนกระบวนงาน PMQA หมวด ๖    รายละเอียด     
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด
    MOU ไทย-กัมพูชา
โครงการประชุม การช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว    
แผนที่ยุทธศาสตร์     
คำรับรองปฏิบัติราชการ 2557       
แบบฟอร์ม(รายงานไตรมาส)  
คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพ  
  คู่มือการใช้ 1300
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียหาย ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         หน้าหลัก
         ภารกิจ
         วิสัยทัศน์
    พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
Copyright @ http://www.batwc.org