ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ......

นางสุวรีย์ ใจหาญ
ผู้อำนวยการสำนัก

 
  ข่าวกิจกรรม
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๓๖๖๓  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๓๓๕๒  ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องกรุณาส่งแบบสรุปข้อมูลบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว ๒๙๖๔   ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเวทีเสวนาคลังปัญญาประชาบดีและนิทรรศการฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๓๑๘๒  ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด  
วิธีการเข้าระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๓๐๔๓  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๓๐๔๒  ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่องเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๒๙๔๐  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องกรุณาส่งข้อมูลการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๒๓๙๕   ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๒๙๒   ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องเร่งรัดหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานผลโดยใชแบบรายงาน สรก. ๕๗-๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๒๒๐๘   ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๙๙๙   ลงวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องตรวจสอบรายชื่อข้าราชการซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/ว๙๙๘   ลงวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องตรวจสอบรายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี  รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๔/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าปฎิบัติราชการแทนอธิบดี รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๕/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฎิบัติราชการ
แทนอธิบดี รายละเอียด
 
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๖/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี  (ส่วนกลาง)  รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๗/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินการคลัง  รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๘๘/๒๕๕๖  เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  รายละเอียด  
ตารางสรุปเปรียบเทียบการมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ ปฎิบัติราชการแทนอธิบดี  รายละเอียด  
บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๗๒๙   ลงวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาดชุมนุมทาง
การเมืองฯ  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๑๑   ลงวันที่ ๑๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องการประเมินตนเองตามมาตราฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๓/๕๖๕   ลงวันที่ ๒๒  มกราคม   ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๔/๘๓๙   ลงวันที่ ๒๔ มกราคม   ๒๕๕๗ เรื่องโครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๘๐   ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องรายงานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ส่งมาให้ดูแลตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๒๘๓   ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่องขอให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๔๖   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๙๒   ลงวันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตราฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบคัว  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/ว๑๔๖   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแบบการประเมินความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๑/ว๕๔๒   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการสนับสนุนสถานที่การเลือกตั่ง  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๗๓๗   ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ส่งประมาณการค่าสาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๖๘๒   ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๓๘๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพ่อแม่มืออาชีพ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๒๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
บ้านพักเด็กฯ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๔๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๗๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ พ่อแม่มือใหม่ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๐๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการประเมินเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการประเมินเองตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๙๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม๒๕๕๖ เรื่องการดำเนินโครงการเสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๕๒๓  ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอซักซ้อมการรายงานผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๒๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร พม. สู่อาเซียน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๒๑๐ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องจัดส่งข้อมูลตรวจสอบและแจ้งที่อยู่หน่วยงานและส่งภาพถ่ายหัวหน้าฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๑๖๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสับคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา รุ่นที่ ๔ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๕๑๒๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำรายงานการเงินฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๙๔๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งข้อสั่งการตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/๑๑๙๐๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องมารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๖๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๘๙๑  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูุตรกฏหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๗  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการปฏิบัติให้เข้ารับบริการชั่วคราวใน
กลุ่มเด็กชายอายุ ๑๒-๑๘ ปี ฯ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๖  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการอบรม
วิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๕  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๔  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการ
ให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อง  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๓  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการศิลปะบำบัดเติมใจสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๒  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๗  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๑๕  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งเอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี
๒๕๕๗ (งบลงทุน)   รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๑๔  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอส่งเอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณปี
๒๕๕๗ (งบดำเนินงาน)   รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๗๒๐  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องสรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรม ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  
รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๔๖๘๔  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องเป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดศพนางมะณี  ชวลิต
  รายละเอียด
 
ตามหนังสือที่ พม ๐๒๐๑/ว๑๒๑๙๔  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องมารดาของปรัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถึงแก่กรรม  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๘/ว๒๕๒  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องกำหนดจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์เด็กและสวัสดิภาพเด็ก  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัตติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รุ่นที่ ๑ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๗๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องมารดาข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๓๖๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัตติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๘/ว๒๐๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและเข้าร่วมประชุม "รวมพลังประชาพิจารณื สร้างอนาคตสังคมไทย"รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว ๑๔๑๙๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ฯ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๖/๑๔๒๕๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี ๒๕๕๗ งบลงทุน รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๑๓๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของภาคธุรกิจฯ (CSR) ายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๕/ว๑๓๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม ยละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานผู้รับบริการ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๑๖.๕/ว๑๓๘๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานในการปฏิบัติงานในระบบพัสด รายละเอีย  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๙๙๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๙๑๒ ลงวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรผู้ทำหน้าท๊๋นักจิตวิทยาหรือนักสังคมฯ ป.วิอาญา รุ่นที่ ๔  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๒/ว๑๓๗๖๖ ลงวันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องให้ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ รอบที่ ๑๗  รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๕๐๒ ลงวันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการ ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๗๐ ลงวันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำการประเมินตนเองตามมาตรฐานการ จัดบริการสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว รายละเอียด  
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๑๗๑๔/๒๕๕๖ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  รายละเอียด   
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/๑๓๕๘๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องการพิจารณาหน่วยงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๒๐๑/ว๑๑๑๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๐๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอเปลี่ยนวันส่งคำขอคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ๒๕๕๘ (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ ว.๓๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๑๙๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
ตามหนังสือที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๓๓๒๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (๓๑ ต.ค.๕๖) รายละเอียด  
                                                                                                ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด.... 
เอกสารเผยแพร่  
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๑๔๔๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด   รายละเอียด 
  สรุปผลความพึงพอใจ การปรับปรุงการให้บริการ
 
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/ว๙๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราการ  ประจำปี ๒  รายละเอียด    
ตามหนังสือ ที่ พม ๐๓๐๓/๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๔ เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการทบทวนกระบวนงาน PMQA หมวด ๖    รายละเอียด     
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม(รายงานไตรมาส)  
คู่มือการทำงานของทีมสหวิชาชีพ  
  คู่มือการใช้ 1300
  แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสียหาย ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         หน้าหลัก
         ภารกิจ
         วิสัยทัศน์
    พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
         ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
Copyright @ http://www.batwc.org